Bokhandel

Beställning sker längre ner på sidan.

Du hittar flera artiklar i vårt Bibliotek. Nedan erbjuder vi publikationer till försäljning.

Beställ via oss

bok5

Socrates in the Classroom, Rationales and Effects of Philosophizing with Children, Stockholms universitet:

150 kronor + porto
Beställningsnr: #0001

Doktorsavhandlingen består av två delar,
där den första delen beskriver och analyserar
de Sokratiska samtalens traditioner och
avsedda mål och effekter och den andra delen
analyserar samtal med barn och ungdomar,
som filosoferat i Sokratiska samtal under 3 år.

bok9

Våra bästa samtal, Sokratiska samtalsplaneringar i alla ämnen för alla åldrar, Ann S Pihlgren, häfte Mimer akademien/ Norna förlag:

150 kronor
Beställningsnr: #0002

Häftet presenterar ett 40-tal samtalsplaneringar och underlag för Sokratiska samtal, som kan användas i alla åldrar och med underlag för skolans olika ämnen samt för värdegrundsarbete.

Fler eftertänksamma samtal, Ann S Pihlgren, häfte Mimer akademien:

150 kronor + porto
Beställningsnr: #0003

Häftet presenterar ett 40-tal nya
samtalsplaneringar och underlag
för eftertänksam, sokratisk dialog
som kan användas i alla åldrar
och för förskolans och skolans olika
ämnen samt på fritidshemmet
och i värdegrundsarbete.

bok7

Sokratiska samtal, häfte, Ann S Pihlgren, Västra Götalandsregionen:

20 kronor + porto
Beställningsnr: #0004

Häftet är en dokumentation av två kurser
i Sokratiska samtal som genomförts genom
Västra Götalandsregionens kultursektion och
innehåller beskrivning av metoden, exempel
på samtal och samtalsunderlag och exempel på
användningsområden inom olika yrkesområden.


bok4

Lärande möten, utvecklingssamtal som leds av barn och ungdomar i förskola och grundskola, häfte med kopieringsunderlag, Mimer akademien/ Norna förlag:

150 kronor
Beställningsnr: #0005

Häftet innehåller en presentation
i hur man arbetar med elevledda
utvecklingssamtal och det innehåller
också kopieringsunderlag för de
blanketter mm som behövs för att lärare och elever tillsammans ska planera
och förbereda att eleverna kan leda sina egna utvecklingssamtal.

bok8

The School of Today will Create the Society of Tomorrow, The educational ideas of Celestin Freinet, häfte Mimer akademien/ Norna förlag:

150 kronor
Beställningsnr: #0006

Häftet presenterar en genomgång av Freinetpedagogiken och dess rötter på engelska. Delar av innehållet finns återgivet i artikeln: ”Dagens skola skapar morgondagens samhälle”,i Hartman, Sven (red): Dewey läst idag, GEM rapport 3, Lärarhögskolan i Stockholm. An introduction to the pedagogical methods of Celestin Freinet, French progressive teacher during the first half of the 20th century. His methods, how they are interpreted in educational practice today, and their historic roots are presented, as well as Freinet’s own text “The Educational Constants” in translation.

Pihlgren, Ann S (2008) Thinking Together, I: V. Lindberg och K. Borg: Kunskapande, kommunikation och bedömning i gestaltande utbildning, Stockholm universitets förlag.

Kan också hittas i vårt Bibliotek.

bok3

Länna gamla prästgård,
Upplands äldsta bevarade,
broschyr Länna-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet:

30 kronor + porto
Beställningsnr: #0007

Broschyren presenterar Länna gamla prästgård, Upplands äldsta sätesbyggnad (prästboställe), dess historia och de rum som ordningsställts vid restaureringen, såväl som glimtar ur prästens liv från 1700-talet och framåt.

Beställning

Fyll i dina uppgifter nedan. I nedersta fältet skriver du beställningsnummer och adressen dit varan ska levereras. Betalning sker sedan via bifogad faktura.

* indicates required field

Powered by Fast Secure Contact Form

Beställ via studentlitteratur:

www.studentlitteratur.se

bok6

Sokratiska samtal i undervisningen,
Ann S Pihlgren,
Studentlitteratur

Boken presenterar de sokratiska samtalens historia, teoretiska grund och didaktik.
Förutsättningarna för samtalen och steg på vägen diskuteras och en mängd
belysande exempel förklarar
hur samtalen kan genomföras i praktiken.
Samtalen kan föras inom alla ämnesområden
i såväl förskola och fritidshem som i grundskola
och gymnasium.

bok11

Fritidshemmet – fritidslärarens uppdrag på fritidshemmet och i skolan, Ann S Pihlgren (red), Studentlitteratur

Den här boken är en introduktion till
fritidshemmets villkor – styrning, lagarbete
och arbetsmiljö – och fördjupar viktiga
delar av fritidslärares yrkesroll, kunskap
och kompetens. Boken består av texter
där olika forskare, undervisare, rektorer
och ledarskaapskonsulter bidrar med
kunskap från forskning och
beprövad erfarenhet.

bok12

Fritidshemmets didaktik, Ann S. Pihlgren (red) Studentlitteratur

Aktiviteterna på fritidshemmet ska stödja skolans lärande genom att fritidshemmet ska bedriva undervisning, slår skollagen fast. Det innebär nya uppdrag för fritidsläraren och ställer ökade krav på systematik, planering och uppföljning – med andra ord på en didaktik för fritidshem. Av tradition har lärande på fritidshemmet utgått från barnens intressen och barngruppens samspel, och lärandet har fångats i flykten i den mer informella lärandemiljön. Hur kan sådana förhållningssätt förenas med och berika skolans undervisning? Vilka risker kan fritidshemmets undervisningsuppdrag föra med sig? Ett antal forskare med olika intresseområden reflekterar i bokens texter från skilda utgångspunkter över hur fritidshemmets didaktik och lärande kan ses teoretiskt och genomföras praktiskt.

bok10

Demokratiska arbetsformer – värdegrundsuppdraget i skolan, Ann S Pihlgren, Studentlitteratur

Demokratiforstran är det mest
centrala området i läroplanens värdegrund.
Trots det visar forskning och utvärderingar
att det i praktiken är klent med elevdemokratin
i svensk skola. I den här boken hittar läsaren
nycklar till goda arbetssätt som
erbjuder många praktiska
metoder samt en genomgång
av bakomliggande toerier och
förutsättningar för en elevaktiv skola.

Beställ via Liber:

www.liber.se
bok13

Det tänkande klassrummet, Ann S. Pihlgren, Liber

Hur gör ämnesläraren för att undervisa och planera för tänkande och kreativitet? Hur kan elever lära sig gott tänkande i klassrummet, och hur kan systematiskt tänkande användas för att utveckla lärandet? Kritiskt värderande och kreativt tänkande räknas till de viktigaste framtidskompetenserna och framhålls i läroplanen som förmågor som eleverna bör tillägna sig i samtliga ämnen. Boken erbjuder teori, forskning och praktiska exempel på arbetssätt som kan utveckla detta, främst i högstadium och gymnasium

Det ”fria” barnet. med Malin Rohlin, i antologin Fritidspedagogik – fritidshemmets teorier och praktiker

Artikeln beskriver fritidshemmets framväxt, mål, styrning och pedagogiska verksamhet.

Att planera för lärande och utveckling – individuella utvecklingssamtal och IUP i antologin Pedagogisk bedömning: Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap

Artikeln beskriver hur man arbetar med utvecklingssamtal och IUP i lärande syfte.

Thinking together – Comparing the dialogue in Socratic seminars and in progressive commmunity meetings, i antologin Kunskapande, kommunikation och bedömning i gestaltande utbildning

Artikeln beskriver likheter och skillnader mellan dialogen i sokratiska samtal och i klassråd utifrån ett lärandeperspektiv.

De sokratiska samtalen i ett nutida didaktiskt perspektiv i Svenskämnet i förändring, Svensklärarnas årsskrift 2011

Artikeln beskriver det sokratiska samtalets didaktik och hur samtalen kan användas i språkundervisningen

Sokratiska samtal och värdegrundsarbete i Viktiga samtal i skolan – hälsosamtal, värdegrund, handledning i Elevhälsa 2011-2012, nr 2.

Artikeln beskriver hur de sokratiska samtalen kan användas av elevhälsans personal och lärare i skolans värdegrundsarbete.

Beställ via nämnaren:

bestallning@cm.gu.se

Så arbetar vi på Freinetskolan Mimer, artikel, Ann S Pihlgren, Elisabeth Wanselius, Nämnaren 174, 2010:2.

Artikeln beskriver hur man kan arbeta med amtematikdidaktik på olika sätt. Elisabeth Wanselius var Kungliga vetenskapsakademins Ingvar Lindkvistpristagare år 2010 för sitt arbete med matematik i klassrummet.

Beställ via västra götalandsregionen:

www.vgregionen.se kultur

Sokratiska samtal, häfte, Västra Götalandsregionen:

20 kronor + porto

Häftet är en dokumentation av två kurser i Sokratiska samtal som genomförts genom Västra Götalandsregionens kultursektion och innehåller beskrivning av metoden, exempel på samtal och samtalsunderlag och exempel på användningsområden inom olika yrkesområden.

Beställ via fortbildningsförlaget:

www.fortbild.se

Sokratiska samtal om att vara människa, i Familjedaghem, 1/2006 årgång 26, 2006

Artikeln beskriver hur man kan arbeta med filosoferande, Sokratiska samtal i familjedaghem.

Dialog som läromedel – Elevledda utvecklingssamtal, artikel i IUP och utvecklingssamtal i praktiken, fortbildningsförlaget

Artikeln beskriver hur man kanarbeta med elevledda utvecklingssamtal i skolan.

Behöver vi en ny lärarroll igen? i Grundskoletidningen, nr 4, årgång 16, 2006

Artikeln reflekterar över vad en bra lärare egentligen är. Materialet innehåller också reflektionsfrågor att arbeta med efter läsningen.

Beställ via Freinetrörelsen i Sverige:

www.freinet.se

Häften om Freinetpedagogik i praktiken:

Häftena beskriver kortfattat hur arbetet inom de olika områdena i skolan kan genomföras och hur den freinetpedagogiska traditionen på området ser ut. Trevande experiment och tema Kommunikation Inflytande och ansvar Handens arbete och det fria uttrycket Uppföljning av kunskap och kompetens

Beställ via Albert Engström sällskapet:

www.albertengstrom.se

Några av artiklarna kan också återfinnas i vårt Bibliotek.

Ann S Pihlgren:

Resebrev från Albert Engströms Småland, Årsbok 2005

Albert Engströmpriset 2004 tilldelades Helmer Lång, Årsbok 2005

Den siste mohikanen – Med benäget bistånd av Karl Gerhard, Årsbok 2008

Kolingarnas midsommarnattsdröm, Årsbok 2009

Mysteriet i Furusund, Årsbok 2009 I den statliga uppfostrans tjänst, Årsbok 2009

Vandra i Albert Engströms fotspår, Stockholmsvandringen, Årsbok 2010

Ryskt – igen!, Årsbok 2010

Pelarordens förste skald, med Michael Blum, Årsbok 2010

Kjell Pihlgren:

Ordföranden presenterar sig, Årsbok 200

Årskrönika 2003, Årsbok 2004

Albert Engström, Årsbok 2004

Verksamhetsberättelse 2004, Årsbok 2005

Verksamhetsberättelse 2005, Årsbok 2006

Stefan Camitz till minne, Årsbok 2006

Verksamhetsberättelse 2006, Årsbok 2007

Verksamhetsberättelse 2007, Årsbok 2008

Sagt och sjunget vid utdelningen av Albert Engströmpriset till Hans Alfredson, Årsbok 2008

En Albert Engströmteckning, Årsbok 2008

Verksamhetsberättelse 2008, Årsbok 2009

Tal till Babben Larsson, 2008 års Albert Engströmpristagare, Årsbok 2009

Grisslehamn, en olämplig plats? Med Rune Sam Samuelsson, Årsbok 2009

Verksamhetsberättelse 2009, årsbok 2010

Tal till årets Albert Engströmpristagare, Mikael Niemi, Årsbok 2010