Utvärderingar och organisationsutveckling

Inom området för utvärdering och organisationsutveckling kan vi erbjuda allt från kvalitetsrevision och utvärderingar till den utveckling organisationen behöver. Här erbjuder vi forskningsanknutna arbetssätt för att genomlysa organisationens behov och pedagogiska arbetsformer för att utveckla den vidare. Vi skräddarsyr tillsammans med er de åtgärder som behövs i just er organisation. Kontakta oss eller läs mer i vårt Bibliotek.
Det kan röra sig om:

• Revision, organisationsgenomlysningar, utvärderingar, arbetsplatsobservationer
• Kollegial feedback i olika former, lönekriterier
• Organisationsförbättringar och stöd under omorganisationer och omställningar
• Kvalitetsutvecklingsstöd, processorientering, effektivisering, kundorientering
• Praktiska pedagogikutbildningar för personal som ska utbilda andra
• Kvalitetsarbete inom politiskt styrda organisationer, visioner, mål, uppföljning, roller inom organisationen
• Starta eget – bolagsbildning, kooperativ
• Inom utbildningsverksamheter dessutom:
• Klassrumsobservationer
• Learning studies